KIADVÁNYOK

A kiadványok megrendelhetők az info@musicahistorica.hu címen.

Amennyiben zeneműboltban szeretné megvásárolni CD-inket, az alábbi üzleteket ajánlhatjuk:

  • Kaláka Zenebolt Webshop: http://www.kalakazenebolt.hu
  • Kodály Zoltán Zeneműbolt (1055 Budapest, Múzeum krt. 21.)
  • Rózsavölgyi Zeneműbolt (1051 Budapest, Szervita tér 5.)
  • Vince Könyvesbolt (1013 Budapest, Krisztina krt. 34.)

Újabb és régebbi lemezeinket internetes kiadásban is közzétesszük a dalok.hu oldalon.

CD-k

Bonum vinum – Bordalok és táncok a XVI–XIX. századi Magyarországról

Vox Artis, Miskolc, 2001 (VA-003)

Az együttes első CD-je válogatást ad a magyarországi borkultúrát kísérő zenei és irodalmi folyamatokról, melyek a török kortól egészen a XIX. század elejéig vezetik a hallgatót. A bordalok, mulatónóták, tusok (pohárköszöntők) mellett felcsendül a kánai menyegző históriája, Tinódi Sebestyén átkozódása a rossz borról, illetve a részeg ember testamentuma, aki holtában is inni akar. A farsang végén vívott jelképes csatában Bacchus isten ugyan alulmarad Marssal, azaz a böjt szigorával szemben, ám a következő farsangon visszatér, hála a borivó diákok ábécé-nótájának. Az énekelt költészet emlékein túl a reneszánsz, barokk, rokokó és verbunkos korstílust idéző magyar, szlovák, román és lengyel táncmuzsika is hallható a lemezen. Részletes műsor

Amor ey – Középkori világi muzsika (XII–XV. század)

Csörsz Rumen István, Budapest, 2003 (CsRI-001)

A középkor világi muzsikájának kincseiből készült válogatás Magyarországon az elsők között vállalta fel e távolinak tűnő, mégis modern zenei réteg bemutatását. A lovagi költészet emlékei közül Rambaut de Vaqueiras, Bernart de Ventadorn, Jaufre Rudel és Peire Vidal trubadúrénekei, Neidhart von Reuenthal Minnesänger-dalai, valamint Martim Codax gallego költő versei hangzanak el. A hangszeres darabok elsősorban Itália, Észak-Franciaország és Csehország hangjegyes kódexeiből valók, előadásukhoz a kelet-európai népzenei hagyomány eszköztárát is felvonultattuk. A provanszál, ófelnémet és gallego nyelvű versek a kísérőfüzetében Vaskó Péter műfordításában olvashatók. Részletes műsor

Jelentem versben mesémet – Balassi Bálint énekei (2 CD)

Csörsz Rumen István, Budapest, 2004 (CsRI-002, -003)

Az európai rangú magyar reneszánsz költő, Balassi Bálint (1554–1594) korában a költészet még nem minden esetben szakadt el a muzsikától. A költő nótajelzései világosan jelzik, hogy melyik korabeli magyar, nyugat- vagy kelet-európai dallamra írta verseit. Ezek közül az utalások közül mára elég sokat sikerült megfejteni, vagy legalább alternatív dallammal helyettesíteni. A 2004-es Balassi-emlékévben megjelent dupla CD-n kétféle tematika szerint rendeztük el a verseket: külön adtuk ki a szerelmes énekek legjavát, s külön az istenes és vitézi énekeket. Ez utóbbin mesterünk, Kobzos Kiss Tamás is közreműködik. A Balassi-versek között bákói hajdútáncok, lengyel, osztrák, olasz és török hangszeres muzsika is felcsendül. Részletes műsor

A műsor MP3 formátumú részletei itt érhetők el.

Dámák és banyák – Régi magyar lányok és asszonyok viselt dolgairól (XVII–XIX. század)

Csörsz Rumen István, Budapest, 2007 (CsRI-004)

A főként diákok, katonák, céhlegények és mezővárosi polgárok által megőrzött közköltészet fontos közvetítő szerepet játszott az irodalom és a népi kultúra között. Alkotói versbe-dalba szedték környezetük fontos társadalmi és magánéleti témáit, műveik terjedését kéziratos énekeskönyvek és népszerű nyomtatványok segítették, sok vers pedig a paraszti folklórig is eljutott. A közköltészet egyik legnagyobb témakörét a házassággal és a női szerepekkel kapcsolatos dalok alkotják. Ezek fontos együttélési szabályokat rögzítettek – intő-oktató célzattal – abból a célból, hogy az asszonyok ne válhassanak uruk zsarnokaivá. E régi humoros emlékek nélkül még Csokonai Dorottyája sem érthető teljesen! A dalok megszólaltatásához a zenekar nemcsak egykorú dallamokat használt fel, hanem népzenei gyűjtéseket is. A közzeneként elhangzó XVII–XIX. századi, illetve népi táncmuzsika a dalok egykori előadásánák miliőjét (farsang, lakodalom, szüreti mulatság) érzékelteti.

Részletes műsor

A koncertprogram és a CD születéséről, ráadás zeneszámokkal ITT lehet bővebben olvasni.

Csokonai – Kobzos Kiss Tamás, közreműködik a Musica Historica

Helikon, Budapest, 2008

Mesterünkkel és rendszeres fellépőtársunkkal, Kobzos Kiss Tamással évek óta szövögettük már egy közös Csokonai-lemez terveit, hiszen ma már csak ritkán hallhatók a XVIII–XIX. század fordulóján élt költő versei eredeti dallamaikkal. Saját korukban viszont ilyen úton is terjedtek, félig-meddig magukra véve a közköltészeti létmód örömeit és nyűgeit: kicsit variálódtak, s alkalmazkodtak a dallamokhoz vagy az éneklő társaság igényeihez. Nemcsak a baráti körben Cimbalomnak becézett Csokonai írta némelyik versét dallamokra („dallamkövető versek”), hanem már az 1810-es évektől készültek utólagos megzenésítések is. A lemezen, amely a Hangzó Helikon igényes kivitelű sorozatában jelent meg, mindkét csoport képviselteti magát, köztük a Kossovits János lassú magyar táncának dallamára énekelhető A Reményhez, Pfeifer Ferenc megzenésítései, továbbá a diákok kottás kézirataiból (főként Tóth István 1830-as évekbeli gyűjteményéből) ismerős korabeli dallamok. A verseket esetenként csak egy-két hangszer (biedermeier gitár, zongora) kíséri, máskor viszont nagyobb zenekar (hegedű, cselló, harántfuvola, cimbalom, duda stb.), s néhány hangszeres dallam is elhangzik a lemezen.

Részletes műsor

Ízelítő a YouTube-on

Reneszánsz táncok – Kovács Gábor társastánc-kötetének zenei anyaga

Garabonciás Alapítvány, Budapest, 2010

A Musica Historica 1992 óta foglalkozik reneszánsz és barokk táncok kíséretével, illetve táncházakkal. Sok éven át kísértük a szolnoki Primavera Táncegyüttest, a kolozsvári Amaryllis Táncegyüttest, 2003-tól pedig testvér-társulatunkat, a La Catena Táncegyüttest. Közös műsorokat adtunk az Arbeau Historikus Táncegyüttessel, a Company Canarióval, a Garabonciás Együttes és a Mare Temporis szólistáival, 2009 szeptemberében pedig az olaszországi Accademia J. Rudel táncosaival és a Dramsam együttessel is. Több száz reneszánsz és barokk táncházat tartottunk, az utóbbi tíz évben főként Szilágyi N. Zsuzsa és Kovács Gábor vezetésével. Örömmel mondtunk tehát igent a Garabonciás Alapítvány megtisztelő felkérésére, hogy készítsünk egy CD-t Kovács Gábor nagysikerű Reneszánsz táncok (1998, 2002) című tankönyvének kottáiból, felhasználva a Szép Ilonka című táncjátékhoz készült felvételeinket is (2006). A lemez több stílusréteget érint a XV. századi itáliai és burgundiai tánckultúrától a XVI. századi francia branle-okon át a korabeli olasz udvari táncokig, kitekintésképp pedig a XVII. századi angol kontratáncokig, Domenico, Arbeau, Caroso, Negri és Playford tánckönyvei alapján. Az együttes vendégeként Széplaki Zoltán miskolci főiskolás hallgatói is közreműködnek a felvételen. Jó szívvel ajánljuk táncosoknak, tanároknak, gyerekeknek – a reneszánsz háttérzene iránt érdeklődő bármilyen korosztálynak. Akár még autóvezetéshez is!

Dicséretes ez gyermek – Magyar és közép-európai karácsonyi muzsika (XV–XVIII. század)

Csörsz Rumen István, Budapest, 2013 (CsRI-007)

A karácsonyi ünnepkör régi zenei emlékei Közép-Európában annyira sokfélék, hogy lehetetlen egy CD-n bemutatni őket. E sokféleségből mégis felvillanthatunk egy-egy jellemző részletet, s néhány közismert népének nyomán képet adhatunk több évszázad zenei ízlésének változásairól. A XV. századi latin szövegű, népszerű ünnepi énekek némelyikét a XVI. század elején a reformáció elterjesztette az új egyházakban, de a katolikus énekeskönyvekben is sokszor megjelentek. A lemez e kulturális cserefolyamatok emlékére készült, hiszen a zene terén folyamatos érintkezés kötötte össze a politikai harcban álló egyházakat. Az elhangzó művek a Zsigmond- és Mátyás-kori kódexek adventi és újévi cantióitól a reformáció, majd az ellenreformáció korának népénekein át a XVIII. század közepéig sorakoznak. A XVIII. századi Magyarországon meghonosodó osztrák, cseh-morva és szlovák „parasztbarokk” karácsonyi szokások emlékét őrzik a magyar népzenében fennmaradt dallamcsaládok, köztük dudanóták és pásztortáncok, illetve a krakkói magyar diákok karácsonyi éneke és Zrunek György gyöngyösi pásztormiséjének (1767) részletei. A kor barokk udvari zenéjének hatását tükrözi a chanuka alkalmával elhangzó zsidó hangszeres darab (1727) és a magyar barokk zene egyik kulcsfigurájának számító Esterházy Pál (1635–1713) szerzeményei.

Részletes műsor

Arany János: Csendes dalok (Csörsz Rumen István, Musica Historica)

Csörsz Rumen István, Budapest, 2018 (CsRI-008)

Arany János életművének zenei hátteréről, a költő által kedvelt és 1874-ben rögzített népdalokról és műdalokról Kodály Zoltán kutatásai óta egyre több szó esik. Arany saját dalkompozíciói azonban jó ideje csak erősen átdolgozott formában jutottak el a nagyközönséghez; a költő halála után Bartalus István adott közre belőlük egy sorozatot zongorakísérettel (1884), ami így jelentősen eltért Arany saját zenei szokásaitól és habitusától. A válogatás mindazon énekelt verseket közreadja, amelyekhez tudomásunk szerint Arany János maga szerzett dallamot (pl. A tudós macskája; A hegedű száraz fája; Zách Klára; Csendes dalok), továbbá saját verseiből azokat, amelyek nótajelzése vagy dallammintája viszonylag pontosan azonosítható (pl. Rákócziné, Írószobám, A betyár című ciklus, A csillag-hulláskor énekelhető darabjai, a Nemzetőr-dal Fónagy József-féle 1848-as megzenésítése). Arany szerzeményei közül azok is helyet kaptak, amelyeket más költők verseihez készített, így Petőfi Sándor, Kölcsey Ferenc, Bajza József és Amade László műveihez. A dalok korhű, családias hangszerelésben szólalnak meg: egy eredeti 19. századi gitár kíséretével (Kobzos Kiss Tamás hagyatékából), illetve kisebb zenekarral, amely a falusi bandák vagy a társasági zeneélet hangulatát idézi. A lemez az Arany 200 Emlékév támogatásával jelent meg.

Részletes műsor

Digitális változat (dalok.hu)

Várj meg, madaram. Magyar szerelmi énekköltészet a 17. századból (Musica Historica)

Csörsz Rumen István, Budapest, 2022 (CsRI-011)

A 17. századi magyar szerelmi líra jórészt ismeretlen szerzők keze nyomát őrzi. E versek hol reneszánsz, hol barokk irodalmi hatást tükröznek, s főként kéziratos énekeskönyvekben – köztük az erdélyi Vásárhelyi-daloskönyvben (1672 után) és a dunántúli Szentsei György daloskönyvében (1704 előtt) – maradtak ránk. Elsősorban a nemesi udvarokban ismerték őket, s a legnépszerűbb dalok sem jelentek meg nyomtatásban a saját korukban, csupán a 18. század folyamán, ponyván; ekkor váltak a közköltészeti hagyomány részévé. Noha eredetileg csak személyes hálózatban terjedtek, mégis óriási hatást gyakoroltak a korabeli magyar költőkre, majd a népköltészetre is. E gazdag termésből válogatott az együttes egy csokorra valót. A virágszimbolikán túl fontos a madármotívumok (sólyom, hattyú, rigó stb.) finom hálózata, a mitológiai szereplők fel-felbukkanása és a személyes sorsról (örömről és bánatról, elválásról és újra találkozásról) szóló szavak megkapó őszintesége. Az énekek dallamai és a hangszeres darabok 17. századi magyarországi forrásokból, valamint török és lengyel kéziratokból származnak. Közös bemutatásukkal szeretnénk érzékeltetni a közép-európai zenei divatok sajátos keveredését, amelyben jól kiegészítették egymást a késő reneszánsz, barokk és keleti motívumok. Néhány ének dallamát az erdélyi és moldvai magyar, illetve szlovák néphagyomány őrizte meg. A lemezt egy lakodalmi ének zárja táncdallamokkal kombinálva; ezt a feldolgozást valaha közösen játszhattuk kedves régi mestereinkkel, Kobzos Kiss Tamással (1950–2015) és Kátai Zoltánnal (1954–2020). A koncertműsort az együttes 2010-ben mutatta be. Azóta számos rendezvényen elhangzottak részletei Magyarországon, Erdélyben, Szlovákiában, Olaszországban, Törökországban és a Baltikumban. A CD az NKA támogatásával jelent meg.

Részletes műsor

Digitális változat (dalok.hu)

Műsoros kazetták

Protestáns énekmondók

Református Fiatalok Szövetsége, Budapest, 1992

Kobzos Kiss Tamás, Musica Historica

Balassi Bálint külömb-külömb féle énekei

Horváth Tibor Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1993, 1994

Ótestamentom – Bogáti Fazakas Miklós énekei

Heltai Kft., Budapest, 1994